•  

  • test

Wydarzenia

Utworzenie „Pasłęckiego Centrum Integracyjnego”… umowa z wykonawcą podpisana. (07 wrzesień 2018r.)
W dniu dzisiejszym (07.09.2018 roku) podpisana została umowa z Firmą Handlowo – Usługową “MARBUD” Marek Domeracki, ul. Kopernika 29/15 ,14-400 Pasłęk w zakresie wykonania „Remontu wnętrz parteru z antresolą zabytkowego budynku starego ratusza na działce nr 126 – Etap 1- Roboty budowlano-instalacyjne, realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Pasłęckie Centrum Integracyjne” Nr RPWM.09.02.00-28-0011/17 w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” Działania 9.2 – „Infrastruktura socjalna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem projektu jest utworzenie „Pasłęckiego Centrum Integracyjnego” w pomieszczeniach znajdujących się na parterze i na antresoli zabytkowego ratusza przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w Pasłęku. Po wykonaniu remontu i wyposażeniu pomieszczeń w niezbędne meble, sprzęt multimedialny, komputerowy, RTV i AGD „Pasłęckie Centrum Integracyjne” dysponować będzie wyposażoną w stoły, krzesła i multimedia salą szkoleniowo-konferencyjną , aneksem kuchennym, „kącikiem wypoczynkowym”, recepcją, szatnią, zapleczem biurowym i sanitariatami.
Zadanie związane z utworzeniem „Pasłęckiego Centrum Integracyjnego” realizowane będzie w latach 2018-2019 w ramach zawartej z Zarządem Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie umowy o dofinansowanie. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej została określona na kwotę 380.395,89 zł.
W celu wyłonienia wykonawcy robót ogłoszony został przetarg nieograniczony. Zarówno pierwsze jak i drugie postępowanie przetargowe, obejmujące, w 2018 roku, swoim zakresem realizację całego przedsięwzięcia, to jest zarówno roboty budowlano-instalacyjne oraz dostawę mebli, sprzętu komputerowego RTV i AGD, zostało unieważnione w związku z tym, iż ceny złożonych ofert przewyższały kwotę jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Wobec tego, w celu rozpoczęcia rzeczowej realizacji zadania, ogłoszono następny przetarg, ograniczając jednocześnie przewidziany do realizacji w 2018 roku zakres rzeczowy zadania do robót budowlano-instalacyjnych, w ramach zaplanowanych w budżecie na 2018 rok funduszy. Natomiast sfinansowanie dostawy wyposażenia, w tym w szczególności mebli, sprzętu komputerowego RTV i AGD możliwe będzie w 2019 roku, po zabezpieczeniu środków finansowych.

W ramach przetargu wpłynęły 2 oferty.

1. Gutkowska Katarzyna “BOB”, ul. Kościuszki 95B, 14-500 Braniewo, cena brutto: 478.574,02 zł
2. Firma Handlowo – Usługowa “MARBUD” Marek Domeracki, ul. Kopernika 29/15, 14-400 Pasłęk, cena brutto: 381.248,80 zł

Jako najkorzystniejsza uznana została oferta Firmy Handlowo-Usługowej ,,MARBUD” Marek Domeracki, ul. Kopernika 29/15, 14-400 Pasłęk za cenę 381.248,80 zł.

Zamówienie obejmuje wykonanie remontu pomieszczeń z przystosowaniem pomieszczeń do obowiązujących przepisów, wydzielenie aneksu kuchennego na parterze budynku i wyposażenie wszystkich pomieszczeń w nowe instalacje elektryczne, sanitarne i teleinformatyczne. Ponadto w budynku Ratusza w pomieszczeniach znajdujących się na parterze przewiduje się wykonanie prac remontowych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz usunięciu niewłaściwych powłok malarskich, współczesnych zniszczonych podłóg i posadzek, a także wykonanie okładziny drewnianej schodów i wymianę wewnętrznych parapetów okiennych.
Termin zakończenia prac budowlano-instalacyjnych, zgodnie z zawartą umową, upływa 15.12.2018 roku.

W trakcie podpisania umowy Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski przedstawił zebranym jak powstał pomysł na projekt i swoje zamierzania w kontekście jego funkcjonowania. W spotkaniu wzięła udział także Pani Helena Mendelewska, Prezes Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Pan Jarosław Lango, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”1″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]